วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศสตร์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู