วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2563 โดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

1.ผลการจัดทำและเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.ผลการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ AIC

4.สรุปผลการดำเนินงานผู้ลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเยียวยาด้านการเกษตร

5.การดำเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์/GAP จังหวัดหนองบัวลำ๓ และมาตรการกำจัดการใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จังหวัดหนองบัวลำภู

6.การดำเนินการของสหกรณ์โคนม การดำเนินการเรื่องข้าว และสรุปผลการดำเนินการ คทช.

7.การดำเนินงานด้านข้าว

8.การดำเนินงานด้านอ้อย

9.การดำเนินงานด้านเกษตรผสมผสาน ไม้ผล

10.การดำเนินงานเกี่ยวกับโคขุน

11.การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

12.การดำเนินงานด้านพืชผัก

13.การขับเคลื่อนโซล่าเซล

14.การขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนาโมเดล โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4