นายวิทยา โกษาผล  นำสรุปข้อมูลที่ได้ระดับอำเภอรายงาน ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขื่องใน (ก.ช.ภ.อ)

วันที่ 11  ตุลาคม 2562 นายวิทยา โกษาผล  นำสรุปข้อมูลที่ได้ระดับอำเภอรายงาน ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขื่องใน (ก.ช.ภ.อ) ผลคือที่ประชุมมีมติเห็นชอบและลงนามผ่าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปนำเสนอระดับจังหวัดต่อไปครันายวิทยา โกษาผล  นำสรุปข้อมูลที่ได้ระดับอำเภอรายงาน ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขื่องใน (ก.ช.ภ.อ) ผลคือที่ประชุมมีมติเห็นชอบและลงนามผ่าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปนำเสนอระดับจังหวัดต่อไป