Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ซึ่งเป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ ให้สามารถกู้เงินไปเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยรัฐจะชดเชยให้ ร้อยละ 3 ต่อปี ชาวประมงจ่ายเอง ร้อยละ 4 ต่อปี ทั้งนี้ผู้เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 25 พฤษภาคม 2564 ณสำนักงานประมงจังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัดและสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 561 3353 ในวันและเวลาราชการ