ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ประชาสัมพันธ์กรมประมง
"การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมงตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ"