นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือข้อเสนอของหมู่เกาะคุกในประเด็นการเลือกประธานและรองประธาน SIOFA และการแก้ไข ROP

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือข้อเสนอของหมู่เกาะคุกในประเด็นการเลือกประธานและรองประธาน SIOFA และการแก้ไข ROP โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ หมู่เกาะคุกได้เสนอข้อเสนอ ดังนี้ 1.ให้ที่ประชุมภาคีสมาชิก (MOP) เห็นชอบที่จะมีการทำงานร่วมกันเพื่อพิจารณาแก้ไข Rule of Procedure (ROP), Part III Chairperson and Vice-Chairperson, Rule 5 Elections เพื่อรับรองในการประชุมประจำปีครั้งต่อไป 2.หมู่เกาะคุกขอเสนอ Mrs. Kerie Robertson (ผู้แทนออสเตรเลีย) เป็นประธาน MOP และ นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ (ผู้แทนไทย) เป็นรองประธาน MOP