นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณากำหนดแผนล่วงหน้าในการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระยะ 10 ปี ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมประมง