นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางการลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางการลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเรื่องการปรับลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเรื่องการลดราคาอาหารสัตว์น้ำระยะสั้นเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID - 19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์น้ำ