ขอเชิญติดตามรับชมการเข้าร่วมเสวนา "แนวโน้มปัญหาและการจัดการขยะทะเล ไมโครพลาสติก / นาโนพลาสติก"

ขอเชิญติดตามรับชมการเข้าร่วมเสวนา

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง

หัวข้อ "แนวโน้มปัญหาและการจัดการขยะทะเล ไมโครพลาสติก / นาโนพลาสติก"

ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลออนไลน์เพื่อสนับสนุนทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาตร์ทางมหาสมุทรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2021 - 2030

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 - 17.30 น.

รับชมสดผ่านทาง Facebook Lives >>> Marine Biodiversity Research Group Ramkhamhaeng University หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้

#นายบัญชาสุขแก้ว_รองอธิบดีกรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์