กรมประมง เปิดบ้านต้อนรับ ประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทย ครั้งที่ 8

>>>>>รูปภาพทั้งหมด<<<<<

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาประมงพื้นบ้านประเทศ ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2564 ณ กรมประมง เป็นการรวมพลพี่น้องชาวประมงที่เป็นสมาชิกของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทยจาก 19 จังหวัดชายฝั่งประเทศไทย จำนวนกว่า 70 ราย จาก 53 องค์กร เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เผย...ภายในงานนอกจากจะมีการประสานติดตามความก้าวหน้าของข้อเสนอของพี่น้องชาวประมงแล้ว ยังมีการจัดอภิปรายในหัวข้อ “นโยบายประมงยั่งยืนจากอดีตสู่ปัจจุบัน” จากผู้คร่ำหวอดในวงการทะเลไทย กรมประมงยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการประมงพื้นบ้านในด้านต่างๆ ด้วย

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงเปิดสถานที่ห้องประชุมใหญ่ให้การต้อนรับพี่น้องชาวประมงในองค์กรสมาชิกของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทย นำโดยนายสะมะแอ เจะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ฯ เพื่อการจัดประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทย ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24

พฤศจิกายน 2564 ณ กรมประมง ถือเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านกว่า 53 องค์กร จาก 19 จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยโดยภายในการจัดประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมสมาพันธ์ฯ จะมีการสรุปความคืบหน้าของข้อเสนอทางนโยบายและการแก้ไขปัญหาประเด็นต่างๆ อาทิ การสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ข้อมูลสถิติการประมงไทย การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พรก.การประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใน 3 ประเด็นของประมงพื้นบ้าน การออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านให้ชาวประมงขนาดเล็ก การจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน การจัดตั้งกองทุนประมงพื้นบ้าน การทบทวนแหล่งทำการเพาะเลี้ยงในทะเล การให้ภาครัฐสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำคุณภาพและระบบรับรองมาตรฐานสัตว์น้ำหลักการจับของชาวประมงพื้นบ้าน การจัดตั้ง “โรงเรียนชาวประมงยั่งยืน” เป็นต้น ซึ่งทางกรมประมง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลในข้อหารือต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง อีกทั้ง ยังมีจัดการอภิปรายในหัวข้อ “นโยบายประมงยั่งยืนจากอดีตสู่ปัจจุบัน จากผู้คร่ำหวอดในวงการทะเลไทย ได้แก่ นายบรรจง นะแส ที่ปรึกษาสมาคมรักษ์ทะเลไทย ตัวแทนองค์กรด้านแรงงาน นายสะมะแอ เจะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ฯ และ ผศ.ดร.ธนพร ศรียากูล กรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ซึ่งมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง อีกทั้ง เนื่องจากงานครั้งนี้เป็นการรวมพลสมาชิกจากหลายองค์กรณ์ประมงพื้นบ้าน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ทางสมาคมสมาพันธ์ฯ ยังได้กำหนดจัดให้มีการเลือกตั้ง “นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งจะหมดวาระลง และในวันสุดท้ายจะมีการประชุมเครือข่ายสมาคมสตรีประมงพื้นบ้านอีกด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของกรมประมง ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการประมงพื้นบ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องชาวประมง อาทิ การขึ้นทะเบียนชาวประมง โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมงท้องถิ่น การรับรองมาตรฐานการจับและแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน โครงการ Fisherman village resort เป็นต้น

นอกจากนี้ ในการประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทย ครั้งที่ 8 ยังมีองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมรักษ์ทะเลไทย มูลนิธิอันดามัน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การออกแฟมประเทศไทยและสหภาพยุโรป เข้าร่วมให้ข้อมูลความรู้อีกด้วย

กรมประมง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านในครั้งนี้ ทุกคนจะได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและบริหารจัดการประมงพื้นบ้านเพื่อนำไปสู่การใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด พี่น้องชาวประมงมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่ภาคการประมงของไทยที่ยั่งยืน...รักษาราชการฯ กล่าว

#กรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง