ข่าวการช่วยเหลือประชาชน

ประชุมประชาพิจารณ์โครงการขุดลอกกว๊านพะเยาปีงบประมาณ 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ร่วมกับหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา และสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เข้าประชุมประชาพิจารณ์โครงการขุดลอกกว๊านพะเยาปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาประชาคม บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนที่จะดำเนินการขุดลอกกว๊านพะเยาในปีงบประมาณ 2564 โดยมติที่ประชุม ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีมติเห็นชอ..

ขอความร่วมมือเกษตรกรประมงที่ได้รับการเยียวยาจากสถานการณ์โควิด19 ทำแบบสอบถามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

..

ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2563

วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิต์ โดยนายศุภกิจ สมฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ 5 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดนางพญา 03 ออกให้การช่วยเหลือ นำอาหาร น้ำดื่ม เวชภัณท์ และอื่นๆ แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ยังมีน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้านกลางเวียง บ้านน้ำหลง บ้านไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ..

แบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ การประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

แบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ การประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สามารถเข้าตอบแบบสอบถามโดยการสแกนคิวอาร์โค๊ด ..

โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง "การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน"

โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง "การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน" ..

โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง

โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง "การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน" ..

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง

..

จัดอบรมสาธิตการแปรรูปวัตถุดิบแผนพัฒนาธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ โดยให้เกษตกร สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้า และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิต โดยมีการจัดอบรมแผนพัฒนาธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งให้กับเกษตรในพื้นที่ กลุ่มแปลงใหญ่ปูทะเล ในวันที่ 4 -5 สิงหาคม 2563 จัดอบรมการทำปูทะเลไข่ดอง และหอยจ้อ โดยมีวิทยากรมาสาธิตการแปรรุปวัตถุดิบจากกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวืน้ำ กรมประมง ร ที่ทำการกลุ่มผลิตปูทะเลชุมชนพอเพียงบ้านเนินหนองหงส์ ม. 4..

ส่งมอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ จำนวน 59 ราย

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายเมธ คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ ร่วมกับนางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์ ประมงอำเภอหนองไผ่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งมอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ จำนวน 59 ราย รายละ 1,000 ตัว รวมจำนวน 59,000 ตัว ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง  เลขที่ 59 หมู่ 2 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เกษตรกรนำแนวทางเกษตรทฤ..

ร่วมให้การต้อนรับ นายปรีชา พาชื่นใจ หัวหน้ากลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง และคณะฯ

วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายเมธา คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ นายปรีชา พาชื่นใจ หัวหน้ากลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง และคณะฯ ในการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง ในแหล่งน้ำชุมชน ณ สระน้ำสาธารณะโรงเรียนบ้านวังซอง ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, แหล่งน้ำหนองขาม ตำบลบ้านติ้ว, แหล่งน้ำหนองแส ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก และแ..