ข่าวหน่วยงาน

วันที่ 25 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการนำเข้ากุ้งมังกรมีชีวิตจากประเทศออสเตรเลีย จำนวน 14 กล่อง ปริมาณ 210 กิโลกรัม เที่ยวบินที่ TR658 ตรวจสอบการส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิต จำนวน 333 กล่อง ปริมาณ 3,984 กิโลกรัม ไปยังฮ่องกง เที่ยวบินที่ UO725, UO765, CX770 และตรวจสอบกสนส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิต ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 740 กล่อง น้ำหนัก 8,880 กิโลกรัม เที่ยวบินที่ CX770, 9C8522 ปูทะเล จำนวน 21 กล่อง ปริมาณ 336 กิโลกรัม เที่ยวบินที่ FM858 จากการตรวจสอบชนิดและปริมาณสินค้าถูกต้องตามใบอนุญาต จึงทำการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (Health certificate) และตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป

วันที่ 25 มีนาคม 2566 ด่านตรวจประมงภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมปฏิบัติงานในการตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ เพื่อควบคุมตรวจสอบเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่พบการกระทำความผิด

ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงเพาะฟัก และโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล โครงการผลิตลูกกุ้งปลอดโรค (Lot by Lot) รอบวันที่ 22 และ 23 มีค 2566 ที่ผ่านการตรวจรับรองโรคกุ้งทะเลโดยกรมประมง

รอบวันที่ 23 มีนาคม 2566