ข่าวหน่วยงาน

รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 12 ส.ค. 65

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 12 ส.ค. 65..

ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต          ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ..

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กรกฎาคม 2564

งบทดลอง กรกฏาคม 2565

การเพาะพันธุ์ปลาจับลูกปลาโครงการธนาคารฯ อำเภอสอง