ข่าวผู้บริหารกรมประมง

การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 123 อาคาร 1 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วย ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปา..

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้งที่ 7/2564

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้งที่ 7/2564 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตนำเข้าปูขนมีชีวิต (Eriocheir sinensis) เพื่อจำหน่ายในร้านอาหารสำหรับการบริโภค ซึ่งที่ประชุมได้มีการนำข้อมูลอย่างรอบด้านมาประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดเงื่อนไขหากอนุญาตให้มีการนำเข้าเรื่องจากเป็นสัตว์น้ำต่..

นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนคณะผู้ตรวจราชการกรม ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนคณะผู้ตรวจราชการกรม ครั้งที่ 3/2564 เพื่อชี้แจงคำสั่งมอบหมายเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, คำสั่งมอบหมายเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม, คำสั่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการประมง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเมื่อเกิด..

นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานการประชุมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติเพื่อการส่งออก)

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น . ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานการประชุมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติเพื่อการส่งออก) ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Google Meet พร้อมด้วย นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำสวยงามและ..

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ในแม่น้ำตรัง ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ถ้ำเขาสามบาตร หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ในแม่น้ำตรัง ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ถ้ำเขาสามบาตร หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นางสาวอรุณี มานะกล้า รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตรัง นางสุวรรณดี ขวัญเ..

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อจัดทำข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อจัดทำข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง อนุกรรมการฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เพื่อหารือการจัดทำงบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ..