ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ..

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล.ยาวประมาณ ๖๙๙ เมตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม กรมประมง มีความประสงค์จะประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล.ยาวประมาณ ๖๙๙ เมตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) คลิกเพื่อดูรายละเอียด..

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยอาคารสำนักงาน

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยอาคารสำนักงานน ..

ผู้ชนะเสนอการจ้างเหมาบริการงานด้านสื่อสาร 

ผู้ชนะเสนอการจ้างเหมาบริการงานด้านสื่อสาร ..

ผู้ชนะเสนอการจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ 

ผู้ชนะเสนอการจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ..

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

..

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และจ้างปรับปรุงคันดินกั้นน้ำ

..

ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส  ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ติดต่อ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม (ฝ่ายพัสดุ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี โทร. 02-546-3186 โทรสาร. ..

จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน

..