สำหรับเจ้าหน้าที่

  งานบริการ

       

- แบบฟอร์มขอความเห็นชอบการจัดซื้อคอมพิวเตอร์

 

- คำขอรหัสผ่านการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต / อีเมล์ / บริการ ของกรมประมง

 

- แบบสอบถามฯ

 

- แบบฟอร์มต่างๆ


- เอกสารแนบแนวทางการพิจารณาส่งบุคลากรกรมประมงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก

 

- คู่มือ G-Chat

- กลุ่มบัญชี กองคลัง

     รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำงบประมาณ พ.ศ. 2559

- กิจกรรมปล่อยปลา
   ห้องปล่อยปลา
   ห้องเสียง(น้ำจืด)
   ห้องเสียง(ชายฝั่ง)