สำหรับเจ้าหน้าที่

  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน

       

คู่มือการใช้งานโปรแกรม DOF SmartCard เพื่อใช้อ่านบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสาร(1) (2) (3) (4) (5)

E-mail
เช็คอีเมล์ Fisheries
เช็คอีเมล์ Dof


ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบจองห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์จองห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
โปรแกรมวาระงานผู้บริหาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban)
ระบบงานบุคลากร (Dpis)
ระบบติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรมประมง
ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง

ระบบห้องสมุด
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อหนังสือใหม่

ระบบทะเบียนเกษตรกร
ระบบทะเบียนเกษตรกร (Smartfarmer)
ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer & Smart Officer)
ระบบภูมิสารสนเทศประมง(Fisheries Map)

ระบบรายงาน Aqua MD
ระบบรายงาน Aqua MD (smart farmer)
ระบบรายงาน Aqua MD สำหรับผู้บริหาร
ระบบตรวจสอบข้อมูล Aqua MD


ระบบภูมิสารสนเทศ
ระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมง

FSW & IUU
ระบบ FSW
ระบบ CIUU (ใหม่)

 

ระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลสถิติประมง
ระบบฐานข้อมูลสถิติการประมง

 

ระบบสนับสนุนการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU
ระบบควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (Port in - Port out)
ระบบการออกใบอนุญาตทำการประมง (e-License)

ระบบติดตามเรือประมงไทย
เว็บไซต์โครงการติดตามเรือประมงไทย
ระบบ Vessel Monitoring System

ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน
ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน ปี 2554 - 2559
ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน ปี 2560 -2562
ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน ปี 2563
ระบบงบประมาณการเงิน
ระบบงบประมาณการเงิน 54
ระบบงบประมาณการเงิน 55
ระบบงบประมาณการเงิน 56
ระบบงบประมาณการเงิน 57
ระบบงบประมาณการเงิน 58
ระบบงบประมาณการเงิน 59
ระบบงบประมาณการเงิน 
60
ระบบงบประมาณการเงิน 61
ระบบงบประมาณการเงิน 62

ระบบงานเงินเดือน
ระบบงานเงินเดือน/ค่าจ้าง

ระบบรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน
ระบบรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน

ระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง

ระบบทะเบียนวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบทะเบียนวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


VPN
SSL-VPN
ระบบหนังสือรับรอง e-certificate


Web Conference

รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ 

  • หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียด)
  • หลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย (รายละเอียด)