สำหรับเจ้าหน้าที่

  คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

       

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
คู่มือการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง ปี 2561

กองประมงต่างประเทศ

http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180330160453_1_file.pdf 

 แนวทางการดาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (เอกสารเผยแพร่)

http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20171226103946_1_file.pdf 

 เอกสารวิชาการ "ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ TPP, RCEP และ EEU กับการค้าสินค้าประมงของไทย" (เอกสารเผยแพร่)

 http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180330160333_new.pdf 

 การจัดตั้งนโยบายประมงร่วมอาเซียน (Development of ASEAN Common Fisheries Policy) (เอกสารเผยแพร่)

กองกฏหมาย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

กองแผนงาน

ข้อ 1. ข้อมูลหน่วยงาน ผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ต.ค.-ก.พ. (แบบร้อยแก้ว)

ข้อ 1. ข้อมูลหน่วยงาน-ผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ต.ค.-ก.พ. (แบบตารางสรุปฯ)
ข้อ 5. บริการ-คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของกรมประมง

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)
ข้อกำหนด มาตรฐาน และคู่มือต่างๆ สำหรับการปฎิบัติงานหน่วยรับรอง

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ
ข้อมูลของหน่วยงานทีเกี่ยวข้องตามกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์