สำหรับเจ้าหน้าที่

  ระบบงาน PIPO/Fishing Info สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง

       

ระบบงาน PIPO/Fishing Info (ศูนย์ควบคุมการเเจ้ง เข้า-ออก เรือประมง)

แบบฟอร์มขอลงทะเบียน

เอกสาร/คู่มือ การใช้งาน