สำหรับเจ้าหน้าที่

  ระบบงาน Thai Flagged Catch Certificate สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง

       

ระบบงาน Thai Flagged Catch Certificate (สำหรับศูนย์ควบคุมการเเจ้ง เข้า-ออก เรือประมง)

แบบฟอร์มขอลงทะเบียน

 

กระบวนใช้งาน ระบบ Thai Flagged Catch Certificate

 

เอกสาร/คู่มือ การใช้งาน (Ver.19-12-59)