การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ผู้บริหาร และเจ้าหน้ากรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ/เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณ?าการดำเนินงานและกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย? ยุทธศาสตร์? และเป้าหมายในการแก้ไขปัญห?าการทำประม?งผิดกฎหมาย และแรงงานในภาคประมง เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ อาทิ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำการประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม การพิจารณาแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม พ.ศ. 2566-2570, การพิจารณา?โครงการเร่งด่วนเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และประเด็นอื่นๆ ที่?เกี่ยวข้อง?

#กรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์