สืบสานรักษาต่อยอด ประมงสร้างชีวิตพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง สู่ปวงชนชาวไทย

สืบสานรักษาต่อยอด ประมงสร้างชีวิตพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง สู่ปวงชนชาวไทย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพสกนิกรที่ประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ อาชีพการประมงเป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งนำไปสู่การปลูกจิตสำนึกของการรักษา หวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำธรรมชาติ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 10 จำนวน 77 โครงการ ใน 4 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยสัตว์น้ำ โดยเฉพาะพันธุ์ปลาไทย 9 ชนิด ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาเทโพ ปลาโพง และปลากระโห้ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 229,658,000 ตัว อันนำมาซึ่งการเปิดโอกาสให้พันธุ์ปลาไทยเหล่านี้เจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำในธรรมชาติ และเกิดความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นในอดีต อีกทั้งก่อเกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืน

สอง กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมกับให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร และด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 9,200 ราย

สาม กิจกรรมประมงโรงเรียน จำนวน 795 แห่ง

สี่ กิจกรรมจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 52 แห่ง

“ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อราษฏรทั้งประเทศ ที่ทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่ และความทุกข์ยากเดือดร้อน ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความทุกข์ยากของราษฎรทุกหมู่เหล่า พร้อมได้ทรงพระราชทานแนวความช่วยเหลือ ซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นประสบปัญหาแตกต่างกัน จนเกิดการพัฒนาอาชีพ พัฒนาแหล่งน้ำ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ นำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างประโยชน์สุขดั่งเป็นที่ประจักษ์ในวันนี้”

#สืบสานรักษาต่อยอด

#รักในหลวง

#รักประเทศไทย

#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี