ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา เพื่อบําเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพร้อมด้วย

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน พระธิดา ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา เพื่อบําเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการกรมประมง เฝ้ารับเสด็จฯ สําหรับพันธุ์สัตว์น้ําที่กรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เป็นปลาไทย จํานวน ๙ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาเทโพ ปลาโพง และปลากะโห้ รวม ๔๙๐,๐๐๐ ตัว (สี่แสนเก้าหมื่นตัว) เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำและคงความสมบูรณ์ในระบบนิเวศต่อไป