ะลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายกระทรวงฯ และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ณ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายกระทรวงฯ และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ณ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ได้เดินทางไปพบปะตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และกลุ่มแม่บ้านผลิตภันฑ์ประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และในโอกาสนี้ได้ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 400,000ตัว พันธุ์ปลากินพืชจำนวน 100,000ตัว และปลาบึกจำนวน 9 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ณ บริเวณหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ อีกทั้งได้ชมนิทรรศการเกี่ยวกับผลผลิตกุ้งก้ามกราม ผลจับสัตว์น้ำ และการเลี้ยงปลาในกระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมีหน่วยงานกรมประมง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

line PR fisheries : https://lin.ee/4GfnJmp