นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2563

 บุคคลในภาพ  นายบัญชา  สุขแก้ว (รองอธิบดีกรมประมง) 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อหารือกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการประมงในหนองหาร การบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำและผลสัมฤทธิ์การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมประมง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรประมงเป็นสำคัญ

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

line PR fisheries : https://lin.ee/4GfnJmp