ประชาสัมพันธ์ ผลงานวิชาการภาคบรรยายและวิดีโอบันทึกการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มบริหารงานวิจัย)

ประชาสัมพันธ์ ผลงานวิชาการภาคบรรยายและวิดีโอบันทึกการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มบริหารงานวิจัย)

1. http://file.fisheries.go.th/d/a549e8f561

2. http://file.fisheries.go.th/d/ffc0838441

3. http://file.fisheries.go.th/d/4d6c2977e4