ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนแรงงานไทยหรือแรงงานไทยไม่มีงานมาทำงานในกิจการประมงไทย