เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ "ปลานิล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดแสดงจุดเริ่มต้นจากปลานิล จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานให้กรมประมงนำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ที่สถานีประมงจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรนำไปเลี้ยงในบ่อดิน ให้กลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในครัวเรือน ปัจจุบัน ปลานิลกลายเป็นปลาเศรษฐกิจที่ราษฎรนำมาเลี้ยงเป็นอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประมง เฝ้าฯ รับเสด็จ

ข่าว : นฤชยา ไกรเนตร
ภาพนิ่ง : พรพรรณ แก้วประดับ