สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง

 บุคคลในภาพ  นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  โดยมี นายวิมล จันทรโรทัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ  นายอดิศร  พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมงเฝ้ารับเสด็จฯ 

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ทรงมีพระประสงค์ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงจากปัญหาการลดน้อยลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ทั้งชาวประมง  เกษตรกร  และผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้ เพื่อสร้างอาชีพให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (รูปภาพ)