สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ด้านธนาคารหอยพอก โครงการธนาคารปูทะเลคาร์บอนต่ำ และปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล จำนวน ๕๐ ตัว หลังจากนั้นทรงทอดพระเนตรปลานวลจันทร์ทะเลถอดก้าง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานวลจันทร์ทะเล ที่ทางศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนรอบโรงเรียน

ภาพและข่าวโดย : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน