ยูเรก้า การเพาะพันธุ์ปลานิลฝากลูกในกระชัง ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดี

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครนายก (ก.ช.ภ.จ)  [2021-11-29 ] หน่วยงานในสังกัดกรมประมง เข้าร่วมงาน "วันลูกเสือแห่งชาติ" [2021-11-29 ] ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก [2021-11-29 ] ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก [2021-11-29 ] ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์น้ำ โครงการพระราชดำริฯ [2021-11-29 ] ลงพื้นที่ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ [2021-11-29 ] การเพาะและอนุบาลปลาดุก [2021-11-22 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว [2021-11-17 ] ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร [2021-11-17 ] ร่วมเข้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2021-11-17 ]

ยูเรก้า การเพาะพันธุ์ปลานิลฝากลูกในกระชัง ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดี 

 เผยเเพร่: 2021-11-17  |  อ่าน: 91 ครั้ง


"ยูเรก้า" การเพาะพันธุ์ปลานิลฝากลูกในกระชัง ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดี

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

     นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์ ประมงอำเภอบ้านนา เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านประมง เครือข่าย (รายใหม่) หมู่ที่ 6 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา โดยมีกิจกรรมการเลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้พึ่งพาตัวเอง ลดรายจ่าย มุ่งเน้นเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน มีการทดลองกางกระชังในบ่อดินเพื่อใช้ภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านของ ลุงสมชาย พุมมีดี เรื่อง การเลี้ยงปลานิลแบบฝากลูกในกระชัง จากพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลา เพื่อใช้ถ่ายทอดเป็นแปลงเรียนรู้ด้านประมง ในการลดต้นทุนค่าลูกพันธุ์ปลา ผลจากการนำมาทดลองใช้ ประสบความสำเร็จไปด้วยดีได้ผลผลิตเป็นลูกปลานิลและลูกปลาทับทิมจำนวนมาก มีลูกปลาทับทิม ปลานิล ขนาด 2-3 เซนติเมตร เกิดอยู่ในกระชัง ซึ่งจะใช้ถ่ายทอดเป็นแปลงเรียนรู้ด้านประมง ในการลดต้นทุนค่าลูกพันธุ์ปลาต่อไปมีลูกปลาทับทิม ปลานิล ขนาด 2-3 เซนติเมตร เกิดอยู่ในกระชัง ซึ่งจะใช้ถ่ายทอดเป็นแปลงเรียนรู้ด้านประมง ในการลดต้นทุนค่าลูกพันธุ์ปลาต่อไป

     จึงให้คำแนะนำแนวทางการทำอาหารธรรมชาติ เป็นการลดต้นทุนค่าอาหารปลาให้เกษตรกร ซึ่งถอดความรู้จากการปฏิบัติงานภายในศูนย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร ที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันจังหวัดนครนายก มีศูนย์เครือข่ายด้านการประมง กระจายอยู่ทุกอำเภอ แต่ละศูนย์จะมีจุดเด่นขององค์ความรู้ที่แตกต่างกันตามสภาพของพื้นที่และศักยภาพของเจ้าของศูนย์ ที่จะให้เกษตรกรที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้กับชุมชนรอบข้าง ที่สามารถเข้ามาเรียนรู้ นำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อได้ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นไป

ด้วยความปรารถนาดี

#กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร #ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง #ประมงอำเภอบ้านนา