คนเลี้ยงกุ้งเตรียมเฮ! เปิดประกันราคากุ้ง เริ่ม 10 สิงหาคม 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก


คนเลี้ยงกุ้งเตรียมเฮ! เปิดประกันราคากุ้ง เริ่ม 10 สิงหาคม 2564 HOT คนเลี้ยงกุ้งเตรียมเฮ! เปิดประกันราคากุ้ง เริ่ม 10 สิงหาคม 2564..คลิก

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดนครนายก

 

1.กิจกรรมชดเชยส่วนต่างราคา

- ชดเชยส่วนต่างราคาในการจำหน่ายกุ้งของเกษตรกร ในอัตรากิโลกรัมละไม่เกิน 20 บาท ปริมาณกุ้งที่ได้รับชดเชยรวมทั้งจังหวัด จำนวน 20,000 กิโลกรัม (20 ตัน)

- กำหนดราคาเป้าหมายนำกุ้งขาวแวนาไม ที่ ขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคา 160 บาท/กิโลกรัม ชดเชยสูงสุดที่ 20 บาท/กิโลกรัม ในราคากลางปัจจุบันไม่เกินราคาเป้าหมายนำ

2.กิจกรรมบริหารจัดการเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง

- เกษตรกรจำหน่ายเองตลาดในพื้นที่ หรือ ผู้รวบรวมกุ้งขาวไปจำหน่ายเชื่อมโยงตลาด ภายในประเทศ (ไม่รวมการจำหน่ายกุ้งขาวที่จำหน่ายนำเข้าสู่ห้องเย็นหรือโรงงานแปรรูป เพื่อการส่งออก) ในอัตรากิโลกรัมละไม่เกิน 10 บาท ปริมาณกุ้ง จำนวน 20,000 กิโลกรัม (20 ตัน)

เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมชดเชยส่วนต่างราคา

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 (ไม่ขาดอายุทะเบียน)

- สำเนาแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.)

- สำเนาหนังสือกำกับการซื้อขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (FAPD)

- สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานฟาร์ม CoC/GAP กรมประมง (ไม่ขาดอายุทะเบียนหรืออยู่ในระหว่างการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน)

- สำเนาบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินสนับสนุนส่วนต่างราคา

กิจกรรมการบริหารเชื่อมโยงจำหน่ายกุ้ง

- สำเนาบัตรประชาชน (บุคคลธรรมดาและผู้เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกร)

- สำเนารับรองเป็นตัวแทนสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร)

- หลักฐานการจัดตั้งสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร)

- หนังสือมอบอำนาจจากสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร)

- สำเนาบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินสนับสนุนส่วนต่างราคา (กลุ่มเกษตรกร)

ระยะเวลารับสมัคร

- วันที่ 10-13 สิงหาคม 2564

ระยะเวลาจำหน่ายกุ้ง

- ตลอดเดือน สิงหาคม 2564

สนใจติดต่อสอบถามและสมัคร

- สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 โทร 037-311-024

- สำนักงานประมงอำเภอตามพื้นที่ตั้งฟาร์ม

(อำเภอองครักษ์ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี)

ดาวโหลดใบสมัคร กิจกรรมเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดนครนายก

แบบที่ 1 ใบสมัครผู้รวบรวมและกระจายกุ้ง

https://drive.google.com/file/d/1yG-kMmgOPvRm-6no4lgTG07v53edf0l6/view?usp=sharing

แบบที่ 2 ใบสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

https://drive.google.com/file/d/1OdEC31tdMewGuyUUjq4dDFcdrKlvD4tW/view?usp=sharing

ดาวโหลดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ การเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดนครนายก

https://drive.google.com/file/d/1hHAqJ2MtDmrW0zmzCFV7uPvIPw0pHZJP/view?usp=sharing

 

ด้วยความปรารถนาดี

 

#กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #ประมงอำเภอปากพลี #ประมงอำเภอองครักษ์ #ประมงอำเภอเมืองนครนายก #ประกัน #ชดเชย #ราคา #กุ้ง #กุ้งขาว #เกษตรกร #นครนายก

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • “พิษปลาปักเป้า” หากบริโภคเสี่ยงอันตรายถึงตายได้ “พิษปลาปักเป้า” หากบริโภคเสี่ยงอันตรายถึงตายได้  จำนวนผู้อ่าน 366  สำนักงานประมงอำเภอปากพลี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงอำเภอปากพลี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบ... จำนวนผู้อ่าน 215 ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมองค์กรประมงท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชุม ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมองค์กรประมงท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชุม  จำนวนผู้อ่าน 207 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ จังหวัดนครนายก ประจำเดือน มกราคม 2566  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ จังหวัดนครนายก ประจำเดือน มกราคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 151 เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง การปรับเปลี่ยนมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง (GAP กรมประมง) เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง การปรับเปลี่ยนมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรม... จำนวนผู้อ่าน 138 สำนักงานประมงอำเภอปากพลี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรอำเภอปากพลี ตามโครงการพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สำนักงานประมงอำเภอปากพลี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรอำเภอปากพลี ... จำนวนผู้อ่าน 136 ประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้งที่ 7/2565  ประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้งที่ 7/2565   จำนวนผู้อ่าน 108 าร่วมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย าร่วมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรา... จำนวนผู้อ่าน 92 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการโครงการเสริมสภาคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการโครงการเสริมสภาคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ... จำนวนผู้อ่าน 89  "เสริมสร้างความรู้ เคียงคู่เกษตรกร" แปรรูปปลานิลแดดเดียว ปลาเส้นปรุงรส และ ปลาหย... จำนวนผู้อ่าน 76


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

  รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 สแกน QR Code เพื่อให้ Google Map นำทางไปได้ง่ายๆ หรือ กดตรงนี้ การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถโดยสารสาธารณะ) 1.รถตู้สาย 58-967 กรุงเทพฯ-นครนายก-เขื่อนขุนด่าน จากอนุสาวรีย์ชัยฯ 6.00-18.00 น. / จากฟิวเจอร์ฯ 6.00-20.00 น.จากเขื่อนขุนด่าน 6.00-17.30 น. / จากนครนายก 4.30-17.30 น. (รถออกทุก 20 นาที) 2.บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันวันละหลายเที่ยว มีเส้นทาง คือกรุงเทพฯ – หินกอง – นครนายกกรุงเทพฯ – รังสิต – องครักษ์ – นครนายกกรุงเทพฯ – นครนายก – อรัญประเทศกรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเรียนนายร้อย จปร. โดยต้องต่อรถเข้าเมืองอีก 7 กิโลเมตร 3.รถตู้ สายกรุงเทพฯ – นครนายก มีจุดขึ้นรถได้แก่จากกรุงเทพ ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน ฝั่งแฟชั่นมอลล์ รถออกทุก 40 นาทีจากนครนายก ขึ้นรถที่ รพ.นครนายก และบริเวณสี่แยกไฟแดงนครนายก รถออกทุก 40 นาที การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล) 1.ตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร 2.ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศรเส้นทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงจังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร เบอร์โทรศัพท์ 088-278-6208  email  fpo-nakhonnayok@dof.in.th  โทรศัพท์ 037-311024  FAX 037-311024  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6