วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายบัญญัติ ปิยะนันท์ ประมงอำเภอกุดจับ ร่วมกับชุมชนบ้านน้ำพ่น หมู่ที่ ๑ , ๔ และหมู่ที่ ๘ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธ์ุสัตว์น้ำพื้นถิ่นและสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ แบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๘ คนง

ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) อุดรธา.. [2018-04-02 ] ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการประม.. [2018-04-02 ] ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต.. [2018-03-14 ] ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการประม.. [2018-02-22 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ.. [2018-02-01 ] วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองผักแว่น.. [2018-01-19 ] วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประม.. [2017-05-22 ] ประมงอำเภอไชยวาน ร่วมกับประช่ชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" อำเภอไช.. [2017-05-17 ] ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิ.. [2017-05-03 ] ข่าวกรมประมง ศูนย์แจ้งเตือนภัยและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมประ.. [2017-03-15 ]

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายบัญญัติ ปิยะนันท์ ประมงอำเภอกุดจับ ร่วมกับชุมชนบ้านน้ำพ่น หมู่ที่ ๑ , ๔ และหมู่ที่ ๘ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธ์ุสัตว์น้ำพื้นถิ่นและสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ แบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๘ คนง 

 เผยเเพร่: 2017-03-15  |  อ่าน: 368 ครั้ง

 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายบัญญัติ  ปิยะนันท์ ประมงอำเภอกุดจับ นายปิยะพงษ์ กองมณี เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับชุมชนบ้านน้ำพ่น หมู่ที่ ๑ , ๔ และหมู่ที่ ๘ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธ์ุสัตว์น้ำพื้นถิ่นและสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ แบบมีส่วนร่วม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๘ คน