banner

 กองแผนงาน

banner 

Banner

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2016-11-28  |   ข่าววันที่: 2016-11-01 |  อ่าน: 184 ครั้ง
 


 Tags

banner  
  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง.. (298)  การประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (281) มาตรการตามพันธกิจ.. (280) วิสัยทัศน์.. (260) พันธกิจ.. (245) การประชุม แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (227) การประชุม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ.. (201) แผนงานกรมประมง.. (125) รายงานการประชุมวิชาการประมง.. (112) อวยพรปีใหม่ อธิบดี และรองอธิบดี กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2561.. (92) รางวัลการประเมินผลงานของผู้ประสานงานฯจากหน่วยงานต่างๆของกรมประมง.. (80) ประชุมผู้ประสานงานด้านแผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561.. (63) เอกสารวิชาการ.. (56)

    Copyright © 2016-2018 กองแผนงาน

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ : planb@fisheries.go.th อีเมล์ - กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ : planandbudget2@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มบริหารงานวิจัย : fishresearch3616@gmail.com