มาตรการตามพันธกิจ

 กองแผนงาน

มาตรการตามพันธกิจ 

บทความ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-23  |   ข่าววันที่: 2017-01-23 |  อ่าน: 281 ครั้ง
 

มาตรการตามพันธกิจของกองแผนงาน กรมประมง

1. จัดการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

- มอบหมายให้แต่ละบุคคลดูแลรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในเรื่องที่ถนัดหรือได้รับมอบหมาย

- การฝึกอบรมของบุคลากรต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกองแผนงาน

2. จัดการพัฒนาระบบ IT โดยการปรับปรุงฐานข้อมูลของกองแผนงานใหม่ทั้งหมด ให้มี

- ฐานข้อมูลด้านแผนงาน

- ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ

- ฐานข้อมูลด้านบุคลากรของกรม

- ฐานข้อมูลด้านการประมงของสำนัก/กองต่างๆ

- ระบบติดตาม รายงานผลให้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

3. พัฒนาองค์กรและระบบการทำงานให้มีการทำงานเป็นทีม

4. เสริมสร้างบุคลากรให้มีใจรักการบริการ (Service Mind)

5. สร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้ปลอดโปร่ง ทันสมัย สะอาด โปร่งใส

6. สร้างเสริมการปฏิบัติงาน โดยเน้นการประหยัดและคุ้มค่าของงบประมาณและพลังงาน


  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง.. (298)  การประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (281) มาตรการตามพันธกิจ.. (281) วิสัยทัศน์.. (260) พันธกิจ.. (245) การประชุม แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (227) การประชุม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ.. (201) แผนงานกรมประมง.. (125) รายงานการประชุมวิชาการประมง.. (112) อวยพรปีใหม่ อธิบดี และรองอธิบดี กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2561.. (92) รางวัลการประเมินผลงานของผู้ประสานงานฯจากหน่วยงานต่างๆของกรมประมง.. (80) ประชุมผู้ประสานงานด้านแผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561.. (64) เอกสารวิชาการ.. (56)

    Copyright © 2016-2018 กองแผนงาน

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ : planb@fisheries.go.th อีเมล์ - กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ : planandbudget2@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มบริหารงานวิจัย : fishresearch3616@gmail.com