พันธกิจ

 กองแผนงาน

พันธกิจ 

บทความ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-23  |   ข่าววันที่: 2017-01-23 |  อ่าน: 245 ครั้ง
 

พันธกิจกองแผนงาน กรมประมง

1. ด้านบุคลากร

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิเคราะห์และบริหารแผนงานและงบประมาณ

2. ด้านฐานข้อมูลและเทคโนโลยี (นวัตกรรม)

ปรับปรุงและจัดทำระบบฐานข้อมูลของกองแผนงานให้มีความทันสมัยเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

3. ด้านการพัฒนาระบบงาน

พัฒนาและปรับปรุงระบบงานของกองแผนงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4. ด้านการเงิน

ควบคุมการบริหารงบประมาณให้มีความคุ้มค่าและประหยัด


  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง.. (298)  การประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (281) มาตรการตามพันธกิจ.. (280) วิสัยทัศน์.. (259) พันธกิจ.. (245) การประชุม แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (227) การประชุม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ.. (200) แผนงานกรมประมง.. (125) รายงานการประชุมวิชาการประมง.. (112) อวยพรปีใหม่ อธิบดี และรองอธิบดี กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2561.. (92) รางวัลการประเมินผลงานของผู้ประสานงานฯจากหน่วยงานต่างๆของกรมประมง.. (80) ประชุมผู้ประสานงานด้านแผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561.. (63) เอกสารวิชาการ.. (56)

    Copyright © 2016-2018 กองแผนงาน

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ : planb@fisheries.go.th อีเมล์ - กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ : planandbudget2@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มบริหารงานวิจัย : fishresearch3616@gmail.com