แผนงานกรมประมง

 กองแผนงาน

แผนงานกรมประมง 

บทความ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-02-07  |   ข่าววันที่: 2018-02-07 |  อ่าน: 126 ครั้ง
 

แผนปฏิบัติงานกรมประมง (เล่มชมพู)

2552          2553          2554          2555          2556          2557          2558          2559          2560          2561          2562


งบประมาณรายจ่าย (เล่มเขียว)

2552          2553          2554          2555          2556          2557          2558          2559          2560          2561          2562


งบประมาณจำแนกรายจังหวัด (เล่มฟ้า)

2552          2553          2554          2555          2556          2557          2558          2559          2560          2561          2562


สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมประมง

2559          2560          2561          2562


รายงานประจำปีของกรมประมง

2552          2553          2554          2555          2556          2557          2558          2559          2560          2561          2562


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง.. (298)  การประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (281) มาตรการตามพันธกิจ.. (281) วิสัยทัศน์.. (260) พันธกิจ.. (245) การประชุม แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (227) การประชุม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ.. (201) แผนงานกรมประมง.. (126) รายงานการประชุมวิชาการประมง.. (112) อวยพรปีใหม่ อธิบดี และรองอธิบดี กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2561.. (92) รางวัลการประเมินผลงานของผู้ประสานงานฯจากหน่วยงานต่างๆของกรมประมง.. (80) ประชุมผู้ประสานงานด้านแผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561.. (64) เอกสารวิชาการ.. (56)

    Copyright © 2016-2018 กองแผนงาน

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ : planb@fisheries.go.th อีเมล์ - กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ : planandbudget2@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มบริหารงานวิจัย : fishresearch3616@gmail.com