วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายบัญญัติ ปิยะนันท์ ประมงอำเภอกุดจับ ร่วมกับชุมชนบ้านน้ำพ่น หมู่ที่ ๑ , ๔ และหมู่ที่ ๘ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธ์ุสัตว์น้ำพื้นถิ่นและสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ แบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๘ คนง

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายบัญญัติ ปิยะนันท์ ประมงอำเภอกุดจับ ร่วมกับชุมชนบ้านน้ำพ่น หมู่ที่ ๑ , ๔ และหมู่ที่ ๘ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธ์ุสัตว์น้ำพื้นถิ่นและสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ แบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๘ คนง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-05-22  |   ข่าววันที่: 2017-05-22 |  อ่าน: 367 ครั้ง
 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายบัญญัติ  ปิยะนันท์ ประมงอำเภอกุดจับ นายปิยะพงษ์ กองมณี เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับชุมชนบ้านน้ำพ่น หมู่ที่ ๑ , ๔ และหมู่ที่ ๘ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธ์ุสัตว์น้ำพื้นถิ่นและสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ แบบมีส่วนร่วม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๘ คน


 Tags

1  
  •  Hit 20 อันดับ
  • คำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช).. (402)  วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการปร.. (367) ข่าวกรมประมง ศูนย์แจ้งเตือนภัยและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมประมง.. (347) การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม.. (346) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (340) การเลี้ยงกบคอนโด.. (333) การเลี้ยงปลาตะเพียนขาว.. (302) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (291) ประมงอำเภอไชยวาน ร่วมกับประช่ชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" อำเภอไชยวาน ร่วมกันทำความสะอาดแหล่งน้ำหนองแวงและร่วมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว.. (278) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (226) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (220) ใบคำร้องขอรับการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ .. (217) คำขอขึ้นทะเบียน (ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง).. (208) คำขอ อนุญาต ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (182) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (154) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).. (148) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (94) รัชกาลที่ 10.. (87) วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองผักแว่น ประมงจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด.. (85) ประวัติและรายนามผู้บริหาร.. (63)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000