ภารกิจ

 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

ภารกิจ 

ภารกิจ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-03  |   ข่าววันที่: 2017-01-03 |  อ่าน: 958 ครั้ง
 

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง 
 (๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการนําเข้า ส่งออก และนําผ่านซึ่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่น    ที่เกี่ยวข้อง 
 (๓) ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 (๔) ควบคุมและกํากับดูแลการเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
 (๕) ดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งอนุสัญญาและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
     โดยแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 3 ศูนย์ ดังนี้

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ      งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน 
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน 
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 
     (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนติดตาม และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า นำออก นำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 
     (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการอนุญาต ตรวจสอบควบคุมการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้
     (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการนําเข้า ส่งออก และนําผ่านซึ่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่น   ที่เกี่ยวข้อง
     (4) วิเคราะห์ความเสี่ยงการนำเข้าสัตว์น้ำ เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันผลกระทบจากการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
     (5) ประสานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมประมงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
     (6) ประสานงานกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในการดำเนินการ      ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
(7) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓. กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ 
     (1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และแผนการทำงานที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเรือและสินค้าประมง เพื่อให้มั่นใจว่าเรือและสินค้าประมงไม่เกี่ยวข้องกับ การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
     (2) ประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ การควบคุม ตรวจสอบเรือและสินค้าประมง เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการสากลที่ถูกกำหนด 
     (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเรือต่างประเทศที่บรรทุกสินค้าประมง รวมถึง สินค้าประมงบนเรือที่ประสงค์นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ และข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานและข้อมูลตามข้อกำหนดไปยังหน่วยงานภายในประเทศ รัฐเจ้าของธง รัฐเจ้าของชายฝั่ง องค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     (4) ตรวจติดตามวิเคราะห์ สรุป และดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการรัฐเจ้าของท่าและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันการกระทำผิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(6) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

๔. กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และวางแผนแนวทาง และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตภายในประเทศที่ผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และสินค้าประมง และประสานให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมประมงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) กำกับ ควบคุม งานด้านสถานกักกันสัตว์น้ำและสถานที่พักซากสัตว์น้ำ และงานด่านตรวจสัตว์น้ำภายในประเทศ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์น้ำตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒558 ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(4) สนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
(5) ประสานกับหน่วยงานทั้งไทยและต่างประเทศ ต่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
(6) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ   ที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ (3เขต)
     (1) ควบคุม กํากับ ดูแล วางแผน และติดตามผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำในสังกัด
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนำเข้า     นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต และป้องกันการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศ
(5) ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(6) ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้ำ (Health Certificate) ประกอบ การส่งออกซากสัตว์น้ำไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
(7) ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
(๘) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ด่านตรวจสัตว์น้ำ 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนำเข้า      นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต และป้องกันการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราช บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย       ที่กำหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
(๔) ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
(๕) ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้ำ (Health Certificate) ประกอบ การส่งออกซากสัตว์น้ำไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
(6) ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
(๗) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยแบ่งเป็น ๓ ศูนย์ภูมิภาค ดังต่อไปนี้

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  1.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่
  2.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก
  3.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
  4.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
  5.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี
  6.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม
  7.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่ภาคกลาง  ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

  1.  ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  2.  ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง
  3.  ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง
  4.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว
  5.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี
  6.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี
  7.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด
  8.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร
  9.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี
  10. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา)

รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่ภาคใต้

  1.  ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่
  2.  ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา
  3.  ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์
  4.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต
  5.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส
  6.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล
  7.  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง


 •  Hit 20 อันดับ
 • หน่วยงานในสังกัด.. (2,566)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (1,436) ภารกิจ.. (958) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (948) ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (674) ประวัติ.. (573) FAQ คำถามที่พบบ่อย.. (559) ประกาศผลการประเมินพนักงานราชการ #2/2560.. (547) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง และเป.. (537) พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN 2017) .. (476) ข่าวกิจกรรม.. (319) ผลการประเมินของลูกจ้างประจำ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (305) ขั้นตอนการออกเอกสาร Manual.. (291) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดให้ตัวแทนสายเรือระบุหมายเลขประจำตัวของเรือที่ออกโดยกรมเจ้าท่า (TH Registry ID) ประกอบในแบบค.. (270) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (221) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง การกรอกข้อมูลการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือ กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยที่รับสัตว์น้ำจากต่างป.. (194) กรมศุลกากรมีการปรับปรุงพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ทุก 5 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560.. (190) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอใบอนุญาตระบบเอกสาร (Manaul) ในระหว่างการปิดระบบ Fisheries Single Window.. (133) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (.. (99) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แนวทางปฏิบัติของเจ้าของเรือ หรือตัวแทนสายเรือ และผู้ประกอบการในระหว่างปิดให้บริการระบบการตรวจสอบต.. (83)

  Copyright © 2016-2018 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

    สถานที่ตั้ง : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)