ประวัติ

 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

ประวัติ 

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำฯ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-03  |   ข่าววันที่: 2017-01-03 |  อ่าน: 574 ครั้ง
 


ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารจัดการด้านการประมง จัดตั้งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 มีประวัติการก่อตั้งหน่วยงาน ดังนี้
 
 

     ปี พ.ศ. 2527 เจ้าหน้าที่จากกรมประมงและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองปราบปราม กรมตำรวจ ได้จับกุมผู้ครอบครองปลาปิรันย่า 2 ราย มีของกลางเป็นปลาปิรันย่า 48 ตัว จากการตรวจสอบพบว่า มีการลักลอบนำปลาชนิดนี้เข้ามาทางท่าอากาศยานกรุงเทพ ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความกังวลหากมีการนำปลาชนิดนี้ไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้คลายความกังวลจากกรณีดังกล่าว และเพื่อให้การควบคุมการตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด กรมประมงจึงได้จัดตั้ง "งานกักกันสัตว์น้ำ" ขึ้นที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 

     ปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายตรวจสอบสัตว์น้ำ" สังกัด กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำ รวมถึงการกำหนดมาตรการกักกันสัตว์น้ำให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด มีด่านตรวจสัตว์น้ำ 5 แห่ง ประกอบด้วย
     1. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานกรุงเทพ
     2. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานภูเก็ต
     3. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่
     4. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานเชียงใหม่
     5. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
 

     ปี พ.ศ. 2545 กรมประมงได้ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ" สังกัดสำนักบริหารจัดการด้านการประมง มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์น้ำ 7 แห่ง ดังนี้
     1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้ำ
     2. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานกรุงเทพ
     3. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานภูเก็ต
     4. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่
     5. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานเชียงใหม่
     6. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
     7. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก
     8. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว
 

     ปี พ.ศ. 2546 กรมประมงมีคำสั่ง ที่ 563/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติมเป็นการภายใน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
     1. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล 
     2. ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
 

     ต่อมาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีมติเห็นชอบให้กรมประมงปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน สำนักบริหารจัดการด้านการประมง ให้ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์น้ำ 22 แห่ง ดังนี้
     1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้ำ
     2. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
     3. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือกรุงเทพ
     4. ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง 
     5. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา
     6. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา 
     7. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาปาดังเบซาร์ 
     8. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาท่าเรือน้ำลึก
     9. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต 
     10. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่
     11. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก
     12. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
     13. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว
     14. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย
     15. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี
     16. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส
     17. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล
     18. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี
     19. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด 
     20. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร 
     21. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง
     22. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
     23. ด่านตรวจสัตว์น้ำช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
 
   

ปี พ.ศ. 2554 เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต" และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย 6 หน่วยงาน พร้อมทั้งเพิ่มหน่วยงานย่อย 1 หน่วยงาน ดังนี้     
    - กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้ำ เปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
    - ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่
    - ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา
    - ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาท่าเรือน้ำลึก เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา
    - ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขปาดังเบซาร์ เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์
    - ด่านตรวจสัตว์น้ำช่องเม็ก สาขาสะเดา เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี
    - เพิ่มหน่วยงาน กลุ่มงานบริการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

ปี พ.ศ. 2555 มีการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอีก 1 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง     

ปี พ.ศ. 2558 มีการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอีก 2 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี


ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารจัดการด้านการประมง จัดตั้งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 มีประวัติการก่อตั้งหน่วยงาน ดังนี้
 
 

     ปี พ.ศ. 2527 เจ้าหน้าที่จากกรมประมงและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองปราบปราม กรมตำรวจ ได้จับกุมผู้ครอบครองปลาปิรันย่า 2 ราย มีของกลางเป็นปลาปิรันย่า 48 ตัว จากการตรวจสอบพบว่า มีการลักลอบนำปลาชนิดนี้เข้ามาทางท่าอากาศยานกรุงเทพ ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความกังวลหากมีการนำปลาชนิดนี้ไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้คลายความกังวลจากกรณีดังกล่าว และเพื่อให้การควบคุมการตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด กรมประมงจึงได้จัดตั้ง "งานกักกันสัตว์น้ำ" ขึ้นที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 

     ปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายตรวจสอบสัตว์น้ำ" สังกัด กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำ รวมถึงการกำหนดมาตรการกักกันสัตว์น้ำให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด มีด่านตรวจสัตว์น้ำ 5 แห่ง ประกอบด้วย
     1. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานกรุงเทพ
     2. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานภูเก็ต
     3. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่
     4. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานเชียงใหม่
     5. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
 

     ปี พ.ศ. 2545 กรมประมงได้ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ" สังกัดสำนักบริหารจัดการด้านการประมง มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์น้ำ 7 แห่ง ดังนี้
     1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้ำ
     2. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานกรุงเทพ
     3. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานภูเก็ต
     4. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่
     5. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานเชียงใหม่
     6. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
     7. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก
     8. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว
 

     ปี พ.ศ. 2546 กรมประมงมีคำสั่ง ที่ 563/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติมเป็นการภายใน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
     1. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล 
     2. ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
 

     ต่อมาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีมติเห็นชอบให้กรมประมงปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน สำนักบริหารจัดการด้านการประมง ให้ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์น้ำ 22 แห่ง ดังนี้
     1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้ำ
     2. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
     3. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือกรุงเทพ
     4. ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง 
     5. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา
     6. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา 
     7. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาปาดังเบซาร์ 
     8. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาท่าเรือน้ำลึก
     9. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต 
     10. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่
     11. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก
     12. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
     13. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว
     14. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย
     15. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี
     16. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส
     17. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล
     18. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี
     19. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด 
     20. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร 
     21. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง
     22. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
     23. ด่านตรวจสัตว์น้ำช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
 
   

ปี พ.ศ. 2554 เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต" และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย 6 หน่วยงาน พร้อมทั้งเพิ่มหน่วยงานย่อย 1 หน่วยงาน ดังนี้     
    - กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้ำ เปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
    - ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่
    - ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา
    - ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาท่าเรือน้ำลึก เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา
    - ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขปาดังเบซาร์ เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์
    - ด่านตรวจสัตว์น้ำช่องเม็ก สาขาสะเดา เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี
    - เพิ่มหน่วยงาน กลุ่มงานบริการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

ปี พ.ศ. 2555 มีการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอีก 1 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง     

ปี พ.ศ. 2558 มีการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอีก 2 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี

ปี พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนโครงสร้างเป็น "กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต"   โดยแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 3 ศูนย์ ดังนี้

  - ฝ่ายบริหารทั่วไป

  - กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 

  - กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ 

  - กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ 

  - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

  - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

  - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา)


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานในสังกัด.. (2,567)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (1,436) ภารกิจ.. (958) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (948) ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (674) ประวัติ.. (574) FAQ คำถามที่พบบ่อย.. (559) ประกาศผลการประเมินพนักงานราชการ #2/2560.. (547) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง และเป.. (537) พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN 2017) .. (477) ข่าวกิจกรรม.. (319) ผลการประเมินของลูกจ้างประจำ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (305) ขั้นตอนการออกเอกสาร Manual.. (291) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดให้ตัวแทนสายเรือระบุหมายเลขประจำตัวของเรือที่ออกโดยกรมเจ้าท่า (TH Registry ID) ประกอบในแบบค.. (270) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (221) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง การกรอกข้อมูลการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือ กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยที่รับสัตว์น้ำจากต่างป.. (194) กรมศุลกากรมีการปรับปรุงพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ทุก 5 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560.. (190) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอใบอนุญาตระบบเอกสาร (Manaul) ในระหว่างการปิดระบบ Fisheries Single Window.. (133) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (.. (99) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แนวทางปฏิบัติของเจ้าของเรือ หรือตัวแทนสายเรือ และผู้ประกอบการในระหว่างปิดให้บริการระบบการตรวจสอบต.. (83)

    Copyright © 2016-2018 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)