ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

ประวัติหน่วยงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-11-16  |   ข่าววันที่: 2017-11-15 |  อ่าน: 564 ครั้ง
 

ศพท.สงขลา

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ถือกำเนิดจากสถานีประมงทะเลสงขลา ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 สังกัดกองสำรวจและค้นคว้า โดยมีหน้าที่ในการรวบรวมสถิติชีวะและชลสมบัติในทะเลสาบสงขลา สำรวจค้นคว้าด้านชีววิทยาของสัตว์น้ำ ศึกษาสิ่งแวดล้อมสำรวจแหล่งทำการประมงอวนลาก ค้นคว้าวิจัยเผยแพร่ข่าวสารและส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงทะเล การแปรรูปสัตว์น้ำ 
ในปี พ.ศ. 2516 กรมประมงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ โดยเน้นหนักที่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เช่น การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและปลากะพงขาว จึงได้เปลี่ยนชื่อ สถานีประมงทะเลสงขลา เป็น สถานีประมงจังหวัดสงขลา 
โดยเน้นการศึกษาในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพียงอย่างเดียว และได้ขยายหน่วยเพาะพันธุ์สัตว์น้ำไปตั้งอยู่ที่บ้านเก้าเส้ง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา 
ในปี 2529 กรมประมงและบริษัทเอนไวโรคอน อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ได้ทำสัญญาให้สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่ปรึกษาเพื่อทำวิจัยการจัดส่วนราชการ การจัดการและผลการปฏิบัติงานของกรมประมง และได้เสนอให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา ดังนั้นกรมประมงจึงได้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ฯ โดยของบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ฯ 
ในปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณเป็นเงิน 1,200,000 บาท และผูกพันงบประมาณอีก 10,600,000 บาท และแต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์ ปราโมกข์ชุติมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา ตามคำสั่งกรมประมงที่ 885/2531 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2531 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่า

 

ศพช.สงขลา

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา

     สืบเนื่องจากการประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเล 200 ไมล์ ของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ทำการประมงบางส่วน และปัญหาการขาดแคลนและราคาสูงของน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ชาวประมงมีต้นทุนในการประกอบอาชีพสูงขึ้นและขาดทุน จนบางรายต้องเลิกกิจการ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำที่จับจากธรรมชาติในทะเลลดลงจนไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และปัญหาการว่างงาน รัฐบาลไทยได้ขอความร่วมมือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย ในการจัดตั้งโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมี ดร. กิจจา ใจเย็นเป็นผู้จัดการโครงการ โดยได้มีการทำสัญญาเงินกู้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2522 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2522 ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการย่อยโครงการพัฒนาทะเลสาบสงขลา ภายใต้ชื่องานพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอกในทะเลสาบสงขลา ทำหน้าที่ในการผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามปีละ 20 ล้านตัว ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาทั้งตอนบนและตอนในนำไปเลี้ยงในคอก 
ในปี 2531 กรมประมงได้มอบหมายให้หน่วยงานทำหน้าที่ผลิตพันธุ์กุ้งกุลาดำตอบสนองความต้องการเพะเลี้ยงของเกษตรกร จึงได้ยกฐานะเป็นสถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดสงขลา สังกัดกองประมงน้ำกร่อย
ในปี 2534 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา สังกัดกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ในปี 2546 ได้ยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานราชการของกรมประมง

 

ศพม.สงขลา

 

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) หรือ ศพม.สงขลา ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2559 ตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานกรมประมง ตามคำสั่งกรมประมงที่ 925/2559 โดยการผนวกรวม 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  ศพม.สงขลา


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (827)  ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (744) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (682) ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (564) ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (460) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (435) ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (375) ประกาศ.. (322) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (301) เอกสารเผยแพร่.. (256) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (228) ทำเนียบผู้บริหาร.. (224) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (222) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (203) กิจกรรมต่าง ๆ.. (198) การบริการ.. (187) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (167) แต่งกายด้วยผ้าไทย.. (141) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (133) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (129)

    Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com