รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

รับสมัครงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-03-21  |   ข่าววันที่: 2018-03-21 |  อ่าน: 223 ครั้ง
 

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และคำสั่งกรมประมง ที่ 1095/2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมประมง มีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังนี้


  •  บทความ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาผล ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำเเหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมา.. (589)  ภารกิจ.. (486) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาผล ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).. (299) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic and Applications of Freeze Drying Technology ณ ศูนย์.. (283) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำเเหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (276) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาผล ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).. (249) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ.. (225) Emeritus Professor Dr.George Britton ให้เกียรติเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Pigment and Aquatic Animal Nutrition ระหว่างวันที่ 2.. (223) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (223) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding).. (215) อธิบดีกรมประมงและรองอธิบดีกรมประมง เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี.. (214) ดร.ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรีและนางอภิญญา เรณูนวล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงา.. (214) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 .. (191) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (191) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 190 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).. (168) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิคส์(e-bidding).. (149) สหภาพยุโรปปรับแก้กฎเกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์.. (145) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 'Regional Consultantation on Responsible Production a.. (129) บทสรุปผู้บริหาร เพื่อความยั่งยืนของวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ.. (124) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) .. (122)

    Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี

     41/14 หมู่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110