ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 149 UIP | อ่าน: 713 ครั้ง

www4.fisheries.go.th/mf-smdec
   (2017/12/18) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)..    (2017/12/18) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)..    (2017/12/15) TOR วัสดุวิทยาศาสตร์ 57 รายการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/12/15) ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม 57 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd..    (2017/12/15) ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช..    (2017/12/15) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประ..    (2017/12/15) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2017/12/15) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉ..    (2017/12/15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย..    (2017/12/15) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน พห-4294 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..
 อ่านทั้งหมด
   (2017/12/14) ตารางราคากลาง และ ผู้ชนะ จ้างพิมพ์เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ 11 รายการ(กพท.)..    (2017/12/13) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/12/12) เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/12/12) เผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/12/07) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)..    (2017/12/08) ประกาศเผยแพร่แผนจ้างพิมพ์เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ จำนวน 11 รายการ กองวิจัยและพัฒนาประมงเล..    (2017/12/06) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/12/07) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/12/06) ประกาศเปลี่ยนแปลงวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม 57 รายการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า..    (2017/12/06) ประกาศกรมประมงเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กองตรวจการประมง..
 ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2017/12/18) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)..    (2017/12/15) TOR วัสดุวิทยาศาสตร์ 57 รายการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/12/15) ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม 57 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd..    (2017/12/15) ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช..    (2017/12/15) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประ..    (2017/12/15) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2017/12/15) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉ..    (2017/12/15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย..    (2017/12/15) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน พห-4294 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2017/12/15) ประกาศผู้ชนะการจ้างทำความสะอาดเบาะรองนั่ง พร้อมเบาะพนักพิงหนัง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..
 ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..    (2017/08/28) ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื..
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2017/12/18) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)..    (2017/12/13) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุก่อส..    (2017/12/14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/12/15) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 57 รายการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/12/14) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 94 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)..    (2017/12/13) ราคากลาง จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน จำนวน 2 ราย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/12) ราคากลาง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 90 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด..    (2017/12/08) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง..    (2017/12/06) ราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง จำนวน 1 ระบบ ของกองคลัง..    (2017/12/06) ราคากลาง จ้างเหมาตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่ผิดเงื่อนไข IUU งานออกตรวจโรงงานของวัตถุดิบสัตว์น้ำภายในประเทศ Catch Certi..
 ราคากลาง ทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

  79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com

ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com

Copyright © 2016-2017 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-11-10 08:45:00 น. (ลำดับที่: 231)