ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 13.3K | อ่าน: 24.9K

www4.fisheries.go.th/if-phayao
   (2018/01/19) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้..    (2018/01/22) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดจ้างทำโครงการพัฒนาระบบ Fishing Info ระยะที่ 3 ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม...    (2018/01/22) ราคากลาง จัดจ้างทำโครงการพัฒนาระบบ Fishing Info ระยะที่ 3 ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)..    (2018/01/22) ราคากลาง จัดจ้างทำโครงการพัฒนาระบบ Fishing Info ระยะที่ 3 ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/01/19) ประกาศกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เ..    (2018/01/19) ประกาศกรมประมง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..    (2018/01/19) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..
 อ่านทั้งหมด
   (2018/01/19) ประกาศกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เ..    (2018/01/19) ประกาศกรมประมง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..    (2018/01/19) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/18) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2018/01/18) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/15) เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา..    (2018/01/16) เผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะล จำนวน 3 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..    (2018/01/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/15) ประกาศกรมประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ม...    (2018/01/11) ประกาศขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..
 ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2018/01/19) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้..    (2018/01/22) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดจ้างทำโครงการพัฒนาระบบ Fishing Info ระยะที่ 3 ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม...    (2018/01/22) ราคากลาง จัดจ้างทำโครงการพัฒนาระบบ Fishing Info ระยะที่ 3 ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ หมายเลขทะเบียน ฮก-3141 ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ หมายเลขทะเบียน ชว-4752 ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..
 ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..    (2017/08/28) ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื..
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2018/01/22) ราคากลาง จัดจ้างทำโครงการพัฒนาระบบ Fishing Info ระยะที่ 3 ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)..    (2018/01/18) ราคากลาง เครื่องย่อยตัวอย่างแบบ Micowave Accelerated Reaction System จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป แบบวิธี..    (2018/01/18) ราคากลาง จ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 เขต รวม 5 แห่ง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเ..    (2018/01/17) ราคากลาง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 3,200 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ตำบลแหลมผักเบี้..    (2018/01/17) ราคากลาง จัดจ้างตามโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ของกองควบคุมการค้..    (2018/01/16) ราคากลาง ขัดซื้อลวดสลิง ขนาด 5/8 นิ้ว 6*25 ไส้เหล็ก (600 เมตร) จำนวน 2 ม้วน ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด..    (2018/01/16) ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/01/16) ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำพรรณไม้น้ำ ขนาด 72 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอง..    (2018/01/16) ราคากลาง จ้างพิมพ์สติกเกอร์ เทปพิมพ์ลาย และจัดพิมพ์เอกสารควบคุมฯ เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้า ของกองคว..    (2018/01/12) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องชั่งดิจิตอล) จำนวน 3 รายการ ของกลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายส..
 ราคากลาง ทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2016-11-25 14:09:43 น. (ลำดับที่: 60)