สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 2.4K | อ่าน: 6.6K

www4.fisheries.go.th/fpo-songkhla
   (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ หมายเลขทะเบียน ฮฉ-6852 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอ..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ อาร์ทีเมีย จำนวน 50 โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท..    (2017/11/17) ราคากลาง จ้างงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก..    (2017/11/17) ราคากลาง จ้างงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก..    (2017/11/17) ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ชุด คือ ที่นอนยางพารา ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 50 หลัง และหมอนยางพารา จำนวน 50 ใบ ด้..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทดสอบความชำนาญ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/15) ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรม Sonar4,5-Pro ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/16) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..
 อ่านทั้งหมด
   (2017/11/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขือนขุนด่านปราการชล นครนายก..    (2017/11/15) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลึ้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2017/11/14) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/11/14) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมในโซนปลาสวยงานและจัดกิจกรรมการประกาศให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ส..    (2017/11/14) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กล้องวงจรปิดฯ สำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/11/14) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ..    (2017/11/13) ประกาศแผนจัดซิ้อจัดจ้าง ปี 61 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2017/11/10) ยกเลิกแผนจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2..    (2017/11/13) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/11/10) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..
 ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ หมายเลขทะเบียน ฮฉ-6852 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอ..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ อาร์ทีเมีย จำนวน 50 โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท..    (2017/11/17) ราคากลาง จ้างงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก..    (2017/11/17) ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ชุด คือ ที่นอนยางพารา ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 50 หลัง และหมอนยางพารา จำนวน 50 ใบ ด้..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทดสอบความชำนาญ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/15) ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรม Sonar4,5-Pro ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/16) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/11/16) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานธุรการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..
 ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..    (2017/08/28) ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื..
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2017/11/17) ราคากลาง จ้างงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก..    (2017/11/16) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/11/15) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ แม่กุ้งก้ามกราม จำนวน 180 กก. ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง..    (2017/11/15) ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กมป...    (2017/11/14) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารกุ้งทะเล แร่ธาตุรวม และปูนโซเดียมไบคาร์บอเนต จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ..    (2017/11/14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง..    (2017/11/10) ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/11/10) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 11 รายการ ของกองคลัง..    (2017/11/09) ราคากลาง จัดเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ของฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/11/09) ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ชุด ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..
 ราคากลาง ทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

  สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

 

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

Copyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-03-06 09:22:00 น. (ลำดับที่: 178)