ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 2.5K | อ่าน: 7.1K

www4.fisheries.go.th/mf-smdec
   (2018/04/25) ประกาศผู้ชนะการจ้างแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 รายการ ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ..    (2018/04/25) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2018/04/25) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2018/04/25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/04/24) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านภูมิสารสนเทศ จำนวน 12 ราย ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสา..    (2018/04/24) ประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2018/04/24) เอกสารประกวดราคาการจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 3 ลำ..    (2018/04/24) รายละเอียดการจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 3 ลำ..    (2018/04/24) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางานธุรการทั่วไป ของกลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/04/24) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารเคมี จำนวน 5 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..  อ่านทั้งหมด
   (2018/04/17) ประกาศกรมประมง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561..    (2018/04/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนการจัดซื้อเรือประมง น.โชคพิกุลทอง 2 พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ ..    (2018/04/10) ประกาศกรมประมง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน และจอแสดงผลอุณหภูมิเครื่องจักรใหญ่เรือสำรวจประมงมห..    (2018/04/04) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)..    (2018/04/05) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนการจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 3 ลำ..    (2018/03/30) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2018/03/28) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/03/22) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/03/22) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี กองวิจัยและพ..    (2018/03/16) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผ..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2018/04/25) ประกาศผู้ชนะการจ้างแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 รายการ ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ..    (2018/04/25) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2018/04/25) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2018/04/25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/04/24) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านภูมิสารสนเทศ จำนวน 12 ราย ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสา..    (2018/04/24) ประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2018/04/24) เอกสารประกวดราคาการจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 3 ลำ..    (2018/04/24) รายละเอียดการจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 3 ลำ..    (2018/04/24) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางานธุรการทั่วไป ของกลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/04/24) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารเคมี จำนวน 5 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..    (2017/08/28) ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื..  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2018/04/20) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/04/17) ราคากลาง จ้างจัดทำเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 กับ Global..    (2018/04/19) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (PETRIFILM YEAST&MOLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าป..    (2018/04/19) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ชุดทดสอบ Salmonella) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/04/19) ราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการงานยานยนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉ..    (2018/04/18) ราคากลาง จ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 611,612 และ 619 ของกองตรวจการประมง..    (2017/11/09) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ของก..    (2018/04/17) ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการผู้มีประสบการณ์ ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ความสำเร็จ โครงการตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 1 งาน ของกอง..    (2018/04/09) ราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลจากสมุดบันทึกการทำการประมงและดำเนินการด้านงานข้อมูลจากสมุดบันทึกการทำการปร..    (2018/04/09) ราคากลาง จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ของสำนักงานเลขานุการกรม..  ราคากลาง ทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

  79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com

ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com

Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-11-10 08:45:00 น. (ลำดับที่: 231)