ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 996 UIP | อ่าน: 2.8K

www4.fisheries.go.th/mf-smdec
   (2018/02/19) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2ห-1581 กทม. ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่า..    (2018/02/20) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ของฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจการประมง..    (2018/02/20) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ของฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจการประมง..    (2018/02/16) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/02/16) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/02/15) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประ..    (2018/02/19) ยกเลิกแผน และประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/02/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/02/19) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ แบบ LC/MS/MS จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..    (2018/02/16) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ษธ-6479 กทม. และ 1ฝ-7563 กทม. ของกองควบคุมการประมงนอกน..
 อ่านทั้งหมด
   (2018/02/19) ยกเลิกแผน และประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/02/15) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/02/06) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)..    (2018/02/08) เผยแพร่แผนการจ้างพิมพ์เอกสารคำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ..    (2018/02/07) ประกาศแผนจ้างทำเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองฯ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตร..    (2018/02/02) ประกาศ จัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำและระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ระยะที่ 2 โดยวิธีคัด..    (2018/01/31) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี..    (2018/01/31) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง..    (2018/01/31) เผยแพร่การจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำและระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ระยะที่ 2 จำนวน 1..    (2018/01/31) ยกเลิกประกาศแผน และประกาศแผนการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระยะที่ 4 จำนวน 1 รายการ..
 ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2018/02/19) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2ห-1581 กทม. ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่า..    (2018/02/20) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ของฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจการประมง..    (2018/02/16) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/02/16) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/02/15) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประ..    (2018/02/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/02/19) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ แบบ LC/MS/MS จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..    (2018/02/16) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ษธ-6479 กทม. และ 1ฝ-7563 กทม. ของกองควบคุมการประมงนอกน..    (2018/02/16) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการงานยานยนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิ..    (2018/02/16) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการงานยานยนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ของกอง..
 ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..    (2017/08/28) ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื..
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2018/02/20) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ของฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจการประมง..    (2018/02/16) ราคากลาง จัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการงานยานยนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 รายการ วิธีปร..    (2018/02/16) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะแบบ LC/MS/MS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 เครื่อง ของกองต..    (2018/02/15) ราคากลาง โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ FMC ระยะที่ 3 (งานระบบสารสนเทศ) ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/02/09) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ของกองประมงต่างประเทศ..    (2018/02/13) ราคากลาง โครงการวิจัย "การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพในการส่ง..    (2018/02/14) ราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการจัดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) จำนวน 1 งาน ข..    (2018/02/14) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 88 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต6 (สงขลา)..    (2018/02/12) ราคากลาง จัดซื้อโครงการจัดทำระบบเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลเรือประมงนอกน่านน้ำ ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่า..    (2018/02/02) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง..
 ราคากลาง ทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

  79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com

ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com

Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-11-10 08:45:00 น. (ลำดับที่: 232)