สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
กำลังปิดใน 30 วินาที

123 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 2.3K | อ่าน: 6.1K

www4.fisheries.go.th/fpo-ubonratchathani


ตัวอย่างบันทึกเสนอจังหวัด...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-11-13  |   ข่าววันที่: 2017-11-13 |  38 ครั้ง


..อ่านต่อ    (2017/12/13) ประกาศผู้ชนะ จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/12/13) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน วต-2164 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/12/13) ราคากลาง จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน จำนวน 2 ราย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/13) ราคากลาง จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน จำนวน 2 ราย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/13) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางานด้านภูมิสารสนเทศ จำนวน 2 ราย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/12) ประกาศผู้ชนะการจ้างต่อ License Software สำหรับป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายกรมประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส..    (2017/12/12) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/12/12) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 500 รีม ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/12/12) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2017/12/12) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..
 อ่านทั้งหมด
   (2017/12/12) เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/12/12) เผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/12/07) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)..    (2017/12/08) ประกาศเผยแพร่แผนจ้างพิมพ์เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ จำนวน 11 รายการ กองวิจัยและพัฒนาประมงเล..    (2017/12/06) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/12/07) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/12/06) ประกาศเปลี่ยนแปลงวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม 57 รายการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า..    (2017/12/06) ประกาศกรมประมงเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กองตรวจการประมง..    (2017/12/06) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง..    (2017/11/30) ประกาศแผนจัดจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ลำ (กพช.)..
 ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2017/12/13) ประกาศผู้ชนะ จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/12/13) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน วต-2164 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/12/13) ราคากลาง จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน จำนวน 2 ราย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/13) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางานด้านภูมิสารสนเทศ จำนวน 2 ราย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/12) ประกาศผู้ชนะการจ้างต่อ License Software สำหรับป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายกรมประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส..    (2017/12/12) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/12/12) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 500 รีม ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/12/12) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2017/12/12) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2017/12/12) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 100 ถัง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..
 ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..    (2017/08/28) ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื..
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2017/12/13) ราคากลาง จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน จำนวน 2 ราย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/12) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 57 รายการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/12/12) ราคากลาง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 90 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด..    (2017/12/08) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง..    (2017/12/06) ราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง จำนวน 1 ระบบ ของกองคลัง..    (2017/12/06) ราคากลาง จ้างเหมาตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่ผิดเงื่อนไข IUU งานออกตรวจโรงงานของวัตถุดิบสัตว์น้ำภายในประเทศ Catch Certi..    (2017/12/06) ราคากลาง จ้างเหมาตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่ผิดเงื่อนไข IUU งานออกใบรับรอง Processing statement จำนวน 1 รายการ โดยวิธี..    (2017/12/06) ราคากลาง ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 05-007-00117-00 จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น..    (2017/11/30) ราคากลาง งานรักษาความปลอดภัยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/06) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..
 ราคากลาง ทั้งหมด
ยังไม่มีข้อมูลเหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

  48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

Copyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2016-11-28 08:57:27 น. (ลำดับที่: 61)