บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
นายก่อเกียรติ กูลแก้ว

ประมงจังหวัดสงขลา
(อำนวยการสูง)
    


นายสหัส ปาณะศรี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายสมพงศ์ ทองใส

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)
    
นางโสภา เอี่ยมสอาด

นักจัดการงานทั่วไป
(ชำนาญการ)
    


นายธรรศกร วงศ์วชิรา

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)
    
นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)
    
นายบุญฤทธิ์ ขุนศรีแก้ว

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)
    
นายองอาจ สิงหเทพ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)
    
นายพินิตย์ เกิดชาตรี

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)
    
นายยุคล เหมบัณฑิต

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)
    
นายครรชิต เพ็ชรจำรัส

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)
    


นายอุทัย องอาจ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางปภัสสิริ วิกรมไกรกิตติ์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายยุทธนา ราญฎร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางธศินี นนทพันธ์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางกิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวสาวิตรี วงศ์สุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายพรสิทธิ์ ทองเพชร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวจุรีรัตน์ สงนุ้ย

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาววินิตา มณีโชติ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางเพลินทิพย์ สวัสดิ์ยานนท์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางเพ็ญศรี อังคสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางศิโรรัตน์ พลทา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นายวรชาติ ชูพงศ์

ช่างเครื่องเรือ ช3
    
นางวรรณี เมืองแก้ว

พนักงานการเงินและบัญชี ส3
    
นายสมุด หอมพานิช

พนักงานขับรถยนต์ ส2
    


นายอภิรัช แก้วฤทธิ์

นักวิชาการประมง
    
ว่าที่ ร.ต.ฐานันดร์ ไกรดิษฐ์

เจ้าพนักงานประมง
    
นายธีรศักดิ์ นุ้ยสมัน

เจ้าพนักงานประมง
    


นางธัญชนก เจษฎารมย์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางสาวรินรดา ทวีรัตน์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวหน๊ะ ยามาเจริญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    

Copyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000