บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก

ประมงจังหวัดสงขลา
(อำนวยการสูง)
    


นายสหัส ปาณะศรี

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายสมพงศ์ ทองใส

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางโสภา เอี่ยมสอาด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นายธรรศกร วงศ์วชิรา

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเมืองสงขลา)
    
นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอสทิงพระ)
    
นายบุญฤทธิ์ ขุนศรีแก้ว

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเทพา)
    
นายองอาจ สิงหเทพ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอจะนะ)
    
นายพินิตย์ เกิดชาตรี

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอควนเนียง)
    
นายยุคล เหมบัณฑิต

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอหาดใหญ่)
    
นายครรชิต เพ็ชรจำรัส

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
( ประมงอำเภอระโนด)
    


นายอุทัย องอาจ

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางปภัสสิริ วิกรมไกรกิตติ์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอสะเดา)
    
นายยุทธนา ราญฎร

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอสะบ้าย้อย)
    
นางวรรลี สิงห์ธงยาม

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอกระแสสินธุ์)
    
นางกิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอสิงหนคร)
    
นางสาวสาวิตรี วงศ์สุวรรณ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอรัตภูมิ)
    
นายพรสิทธิ์ ทองเพชร

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาวจุรีรัตน์ สงนุ้ย

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอนาทวี)
    
นางสาววินิตา มณีโชติ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางเพลินทิพย์ สวัสดิ์ยานนท์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    


นางเพ็ญศรี อังคสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นางศิโรรัตน์ พลทา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นายวรชาติ ชูพงศ์

ช่างเครื่องเรือ ช3
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นางวรรณี เมืองแก้ว

พนักงานการเงินและบัญชี ส3
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นายสมุด หอมพานิช

พนักงานขับรถยนต์ ส2
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นายอภิรัช แก้วฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
ว่าที่ ร.ต.ฐานันดร์ ไกรดิษฐ์

เจ้าพนักงานประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายธีรศักดิ์ นุ้ยสมัน

เจ้าพนักงานประมง
(อำเภอจะนะ)
    


นางธัญชนก เจษฎารมย์

เจ้าหน้าที่ประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวรินรดา ทวีรัตน์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นางสาวหน๊ะ ยามาเจริญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    

Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000