บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
นายประวิทย์ ละออบุตร

ประมงจังหวัดพิจิตร
(อำนวยการสูง)
    


นางสาวธันยธรณ์ พรหมประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสุภาพร ชัยชิด

เจ้าพนักงาน
(ชำนาญงาน)
    
นายธราพงษ์ หงษ์ยนต์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายเจษฎาพงษ์ ขำวิลัย

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางสาวดาว ปราณีตพลกรัง

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    


นางสาวธนพร บรรเจิดศิลป์

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายศักดิ์ชัย อินทรทัศน์

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายมณเฑียร เพ็ชรคง

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวอัมพวัน พุทธชาติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายดุริยะ ขำวิลัย

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายประภาศ แก้วโยชน์

ประมงอำเภอเมือง
(อาวุโส)
    
นายฉัตรชัย พลายละหาร

ประมงอำเภอตะพานหิน
(อาวุโส)
    
นางศุทธิกานต์ มหาวิจิตร

ประมงอำเภอบางมูลนาก
(อาวุโส)
    


ว่าง

ประมงอำเภอโพทะเล
(อาวุโส)
    
ว่าง

ประมงอำเภอสามง่าม
(อาวุโส)
    
ว่าง

ประมงอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
    

Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367