บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดน่าน
นายวิวัฒน์ ปรารมภ์

ประมงจังหวัดน่าน
    


นายมนัสนันท์ หิรัญเอื้องเงิน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายเฉลิมพล พลสันติกุล

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางปุณณนัทธ์ โนชัย

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    


นางสาวกรรณิกา ก๋าแก้ว

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายอาชัญ ศรีบุญเรือง

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางวลีรัตน์ นาขวา

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    


นางสาวรังสินี ศรีบุญเรือง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่ประมง)
    
นางสาวศิริวรรณ กาบุญ

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    


นางปรานอม พรมผาย

ประมงอำเภอเวียงสา
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายบรรเจิด อุปนันท์

ประมงอำเภอท่าวังผา
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายโสภณ ศรีสุข

ประมงอำเภอทุ่งช้าง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายเมธาสิทธิ์ โสภา

ประมงอำเภอแม่จริม
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางญาณัจฉรา นาทันลิ

ประมงอำเภอปัว
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายเอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า

ประมงอำเภอเมืองน่าน
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


- ว่าง -

ประมงอำเภอนาน้อย
    

Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

 ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000