บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ

ประมงจังหวัดอุดรธานี
(ผู้บริหารระดับสูง)
    


นายไพบูลย์ วงชัยยา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวิบูลย์ บุตตะพรม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางวัชรา ชุมพล

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    


นายทศพล แก้วงาม

ประมงอำเภอเพ็ญ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายคณพศ โคธิเสน

ประมงอำเภอบ้านผือ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายบัญญัติ ปิยะนันท์

ประมงอำเภอกุดจับ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสุกิจ ทาปุ๋ย

ประมงอำเภอศรีธาตุ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสดึง คำมุงคุณ

ประมงอำเภอบ้านดุง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


-ว่าง-

ประมงอำเภอน้ำโสม
    
นายศักดิ์สิทธิ์ นระแสน

ประมงอำเภอกุมภวาปี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสุพรรณ โยธา

ประมงอำเภอสร้างคอม
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางสาววารุณี มาหาญ

ประมงอำเภอหนองหาน
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายเรวัตร ยังกิจการ

ประมงอำเภอไชยวาน
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายทิวา เจียวตั้ง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวไพรินทร์ ล้ำจุมจัง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    
นายเดชา ภูมิตั้ง

ประมงอำเภอเมืองอุดรธานี
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายนพดล ชุมพล

ประมงอำเภอโนนสะอาด
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายสุชิน มิ่งไชย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายเสถียร วะสุรีย์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางรัญชน์วรกานต์ ศตรุฆทาวุธ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวประภาพร ศิลารักษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายปิยะพงษ์ กองมณี

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
ว่าที่ร้อยโทณัฐวุฒิ สราญรมย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    

Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000