บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
นายณัฐพล ฤกษ์สังเกตุ

ประมงจังหวัดอุดรธานี
(ผู้บริหารระดับสูง)
    


นายไพบูลย์ วงชัยยา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวิบูลย์ บุตตะพรม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางวัชรา ชุมพล

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    


นางปัดสา งามยิ่ง

ประมงอำเภอเพ็ญ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายคณพศ โคธิเสน

ประมงอำเภอบ้านผือ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายอำพันธ์ เบ้ามี

ประมงอำเภอกุดจับ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสุกิจ ทาปุ๋ย

ประมงอำเภอศรีธาตุ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสมเกียรติ พันธุระ

ประมงอำเภอบ้านดุง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายทศพล แก้วงาม

ประมงอำเภอน้ำโสม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายศักดิ์สิทธิ์ นระแสน

ประมงอำเภอกุมภวาปี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสุพรรณ โยธา

ประมงอำเภอสร้างคอม
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางสาววารุณี มาหาญ

ประมงอำเภอหนองหาน
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายเรวัตร ยังกิจการ

ประมงอำเภอเมืองอุดรธานี
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายทิวา เจียวตั้ง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวพิชญดา ขันงาม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นายเดชา ภูมิตั้ง

ประมงอำเภอเมืองอุดรธานี
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายนพดล ชุมพล

ประมงอำเภอโนนสะอาด
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายเสถียร วะสุรีย์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางรัญชน์วรกานต์ ศตรุฆทาวุธ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวประภาพร ศิลารักษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายปิยะพงษ์ กองมณี

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    

Copyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000